KB Dombud Oława KB Dombud Oława HOME AKTUALNOŚCI O KLUBIE KONTAKT FORUM KB Dombud Oława
ZIMNAR                 BIEG KOGUTA

REGULAMIN

VIII Jelczańsko-Oławski Zimowy Maraton na Raty

ZiMNaR 2016

Jelcz-Laskowice, Miłoszyce, Oława, Chwałowice

10.01.2016 – 28.02.2016

1. Cel i założenia

Popularyzacja biegania i marszów Nordic Walking, jako najprostszych form rekreacji fizycznej.

Propagowanie wśród lokalnej społeczności zdrowego trybu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu.

Prezentacja terenów leśnych powiatu oławskiego.

Prezentacja wytyczonych i oznakowanych ścieżek biegowych.

Umożliwienie początkującym i niepełnoletnim biegaczom ukończenia maratonu – na początek w ratach.

Poznanie się i integracja uczestników i klubów sportowych.

Promocja XV Maratonu Jelcz-Laskowice, 1 Półmaratonu Jelcz-Laskowice , 12 Biegu na 10,5 km (01.05.2016), IX Biegu Koguta (04.09.2016) i 6 biegów Harcownika (25.09.2016)

 

2. Organizator

KB Harcownik Jelcz-Laskowice, www.kbharcownik.pl; www.klub-biegacza.olawa.pl,

e-mail: kbharcownik@wp.pl, konto w Banku Spółdzielczym: 73958500070020020057870001

Kierownik zawodów: Arkadiusz Tołłoczko, tel. 608-16-19-20

 

3. Współorganizator

Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, Urząd Miasta Oława, Gmina Oława,  Nadleśnictwo Oława, lokalni przedsiębiorcy.

 

4. Patronat

 „Wiadomości Oławskie” www.gazeta-olawa.pl; serwisy informacyjne www.osi.olawa.pl; www.olawa24.pl

 

5. Termin i miejsce zawodów

Poszczególne etapy ZiMNaRa odbędą się w 7 kolejnych niedziel stycznia i lutego, z wyłączeniem 07.02.2016 (połowa ferii zimowych) na przemian w Jelczu-Laskowicac, Chwałowicach i Oławie, zaczynając od 10.01.2016r. według porządku:

Etap                      Dystans                      Termin                                          Miejsce zawodów

1) - etap I            7 km                            10.01.2016 r. niedziela            Chwałowice

2) - etap II           7 km                              17.01.2016 r. niedziela          Oława

3) - etap III         7 km                              24.01.2016 r. niedziela          Jelcz-Laskowice

4) - etap IV         7 km                              31.01.2016 r. niedziela          Oława                  „Bieg Pamięci Zygmunta Pawlika”

Przerwa 07.02.2016.

5) - etap V          7 km                              14.02.2016 r. niedziela          Oława                  „Bieg Zakochanych”

6) - etap VI         7,195 km                     21.02.2016 r. niedziela          Chwałowice

7) - etap Joker 7 km lub 7,195 km   28.02.2016 r. niedziela           Jelcz-Laskowice             

                                                                                                                                                          

Biuro zawodów czynne do 10:30  / Start do biegów o godz. 11:00

Chwałowice – ścieżka biegowa „Pętla Zabieganych” początek ul. Polna

Oława – ścieżka biegowa „Zaodrzańska Agrafka” przed lasem, ul. Bażantowa

Jelcz-Laskowice – ścieżka biegowa „ZiMNaR-Harcownik” w pobliżu Ośrodka nad Stawem, ul. Stawowa 20

Miłoszyce – ścieżka biegowa „ Miłoszycka Siódemka” ul. Dziuplińska (WYŁĄCZONA Z EKSPLOATACJI)

 

Dopuszczamy i zachęcamy do udziału zawodników w kategorii NORDIC WALKING. Start wspólny na końcu za biegaczami lub odpowiednio wcześniej.

Organizator ma prawo zmienić miejsce i godzinę rozegrania zawodów powiadamiając o tym uprzednio zawodników. Po każdym biegu organizator zapewnia ciepłą herbatę.

Po każdym biegu organizator zapewnia ciepłą herbatę lub wodę w zależności od temperatury.

Po ostatnim biegu odbędzie się uroczyste zakończenie imprezy, ognisko-grill i wręczenie nagród.

 

6. Dystans

etap I-V– 7 km; etap VI – 7,195 km; etap VII - Joker – 7 km lub 7,195 km

Uwaga: Do klasyfikacji ogólnej liczony będzie czas 6 biegów (etapy I-VI).

7 bieg (etap Joker) jest biegiem kończącym cykl zawodów, a jednocześnie pozwalającym tym, którzy opuścili jeden z biegów, na ukończenie pełnego dystansu Maratonu na Raty (osoba taka zostanie sklasyfikowana na końcu stawki za tymi osobami, które przebiegły kolejne 6 etapów). Premiowany jest systematyczny udział.

7. Trasa

Trasa crossowa w terenie leśnym. Zawody przeprowadzone zostaną na wytyczonych i oznakowanych, co 1 kilometr ścieżkach. W przypadku „ostrej” zimy na trasie może być ślisko.

 

8. Uczestnictwo

Bieg jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych osób zrzeszonych w klubach sportowych jak i amatorów, które ukończyły w dniu zawodów 16 lat życia. Osoby niepełnoletnie w wieku od 16 do 18 lat są zobowiązane do posiadania pozwolenia od rodziców lub prawnych opiekunów na udział w biegach. Warunkiem udziału w biegach jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegach lub własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).

Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegach.

 

Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych. Przekazanie Organizatorowi wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w biegach oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegach wyłącznie na własną odpowiedzialność.

 

9. Zgłoszenia

Ze względów organizacyjnych preferowane są wcześniejsze zgłoszenia drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronach organizatora lub przesłane na adres e-mail: kbharcownik@wp.pl z podaniem danych: Imię, Nazwisko, data urodzenia, adres, miejscowość, nazwa klubu.

 

Bezpośredni link do zapisów elektronicznych:

http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=1951

Formularz zgłoszeń wyłączony zostanie 08.01.2016 (piątek).

Dodatkowe zgłoszenia będą przyjmowane w biurze zawodów przed każdym etapem.

 

Weryfikacja zgłoszeń i dodatkowe zapisy przed rozpoczęciem cyklu odbędą się :

  1. Dzień przed rozpoczęciem zawodów  09.01.2016 (sobota)

- Oława, Termy Jakuba, w godz. 15:00-17:00

- Jelcz-Laskowice, Centrum Sportu i Rekreacji, w godz. 17:30- 19:30

  1. W dniu zawodów na miejscu startu od godz. 09:00 do godz. 10:30.

Podczas weryfikacji konieczny jest dowód osobisty.

Uczestnik biegu wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

 

10. Numer startowy

Numery startowe będą wyposażone w chipa pomiarowego. Numer przydzielony zawodnikowi przed jego pierwszym startem będzie jego numerem do końca cyklu.

Numery odbieramy w biurze zawodów przed każdym etapem  i zdajemy organizatorowi po każdym biegu cyklu z wyjątkiem biegu ostatniego.

Należy dbać o numer startowy, bo będzie posługiwać się nim przez cały cykl. Numery startowe należy przymocować z przodu tak, aby był bardzo dobrze widoczne podczas przekraczania mety. Zawodnicy bez widocznego numeru startowego nie będą sklasyfikowani.

Używać można jedynie oficjalnych numerów startowych, które posiadają chipa pomiarowego. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na mecie będzie powodować dyskwalifikację.

W przypadku zgubienia lub zniszczenia numeru należy poinformować o tym fakcie organizatora.

Pod karą dyskwalifikacji zabrania się przekazywania swojego numeru startowego innym osobom.

 

11. Pomiar czasu

Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w numerze startowym.

Zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej oraz kategoriach wiekowych powinna odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera).

W ZiMNaR dla wszystkich zawodników obowiązywać będzie klasyfikacja według czasu netto (czas od przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety).

12. Opłata startowa

Obowiązuje jednorazowa opłata startowa w wysokości 40 zł, niezależnie od terminu wniesienia, która uprawnia do udziału we wszystkich 7 etapach. Płatność w biurze zawodów przed każdym etapem lub  na konto KB Harcownik Jelcz-Laskowice, Bank Spółdzielczy: 73958500070020020057870001. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę „ZIMNAR".

W wyjątkowych sytuacjach organizator może zwolnić uczestnika z opłaty. Organizator nie zwraca opłaty startowej i nie przewiduje przenoszenia jej na inne osoby w żadnych okolicznościach.

 

13. Klasyfikacja końcowa i nagrody

Prowadzona będzie indywidualna klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn każdego etapu oraz zestawienie końcowe wg uzyskanego czasu (czas netto ).

Wyniki dostępne będą na stronie www.kbharcownik.pl; www.klub-biegacza.olawa.pl

SATYSFAKCJA i SPLENDOR oraz okolicznościowe medale – oryginalne śnieżynki dla wszystkich, którzy ukończą cały cykl zawodów i przebiegną dystans maratoński.

Za zajęcie miejsc 1-3 w klasyfikacji końcowej kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych: MK16, MK20, MK30, MK40, MK50, MK60, M70 - TROFEA.

Dodatkowe wyróżnienia: dla najlepszego  zawodnika i zawodniczki z Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, dla najlepszego  zawodnika i zawodniczki  z Miasta i Gminy Oława, dla najlepszych zawodników Nordic Walking, dla najlepszego Harcownika i Harcowniczki, dla najlepszego klubu/drużyny.

Klasyfikacja drużynowa: 7 zawodników, w tym min. jeden płci przeciwnej (o zwycięstwie decyduje najniższa suma czasów jej członków).

Przewiduje się na zakończenie konkurs z nagrodami dla uczestników maratonu.

 

14. Uwagi Końcowe

- Każdy uczestnik startuje w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów). Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).

- Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

- Zawody odbędą się przy ograniczonym ruchu.

- Zawodnicy mają obowiązek zachować szczególną ostrożność podczas biegu.

- Startujących obowiązuje odpowiedni do warunków ubiór i obuwie sportowe.

- Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas każdego etapu.

- Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas zawodów. Nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i uczestnictwem w biegach. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.

- Organizator nie zapewnia depozytu, szatni, natrysków i toalet w trakcie trwania imprezy biegowej.

- Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

- Uczestnicy zawodów  proszeni są o niezaśmiecanie trasy biegu i szczególną troskę o środowisko naturalne oraz

przestrzeganie zasad obowiązując w lasach zgodnie z art. 29 i 30 Ustawy o Lasach z dnia 28.09. 1991.

- Koszty noclegów i dojazdów każdy zawodnik pokrywa we własnym zakresie.

- Organizatorzy zapewniają sobie prawo startu tego samego dnia przed lub po biegu głównym a ich wyniki

doliczane są do klasyfikacji generalnej.

- Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora.

- Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora ich wizerunku w celu relacji z imprezy i jego promocji w mediach.

- Organizator ma prawo nie przyjęcia zgłoszenia Uczestnika bez podania przyczyny.

- Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

Zmiany:

  1. Zmiana trasy. Dodano do harmonogramu zawodów  ścieżkę biegową w Chwałowicach. Wyłączono trasę w Miłoszycach.
  2. Ilość i dystans etapów. Zawody zorganizowane będą w systemie 6 etapów x 7 km + Joker
  3. Sposób pomiaru czasu. Wprowadzony zostanie elektroniczny pomiar czasu za pomocą chipów w numerach startowych.
  4. Obowiązek zwrotu numerów startowych po każdym etapie. Numery odbieramy w biurze zawodów podczas weryfikacji i zdajemy organizatorowi po każdym biegu cyklu z wyjątkiem biegu ostatniego.

 

Prezentacja tras biegowych otwartych przez KB Harcownik Jelcz-Laskowice, na których odbywa się ZiMNaR

  1. ZiMNaR-Harcownik, otwarta 29.09.2013.

Trasa otwarta podczas 1 Biegów Harcownika. W biegu dla młodzieży i dorosłych wzięło udział 73 osoby. W biegach dzieci sklasyfikowano 43 uczestników.

Trasa włączona do zawodów w 3 edycji ZiMNaRa w 2011 r. Zastąpiła wcześniej wykorzystywane 3 pętle na polu w okolicy pierwszego stawu.

 

2. Miłoszycka Siódemka

Trasa otwarta podczas 2 Biegów Harcownika. W biegu dla młodzieży i dorosłych wzięło udział 131 osób. W biegach dzieci sklasyfikowano 113 uczestników. Ilość dzieci  w poszczególnych kategoriach wiekowych:  1-5 lat (50 m)– 34, 6-7 lat (100 m)– 34, 8-9 lat (200 m)– 20, 10-11 lat (400 m) – 10, 12‑13 lat (800 m)– 15. Trasa wykorzystana po raz pierwszy w 7 edycji ZiMNaRa w 2015 r.

 

  1. Zaodrzańska Agrafka

Trasa otwarta podczas 3 Biegów Harcownika, w których wzięło udział 193 osoby.

Tutaj rozpoczął się ZiMNaR. Na trasie 31 stycznia 2009 roku odbył się pierwszy etap 1 Zimowego Cross Maratonu Na Raty.

 

  1. Pętla Zabieganych

Trasa otwarta podczas 4 Biegów Harcownika. W biegu dla młodzieży i dorosłych wzięło udział 218 osób.

W biegach dzieci sklasyfikowano 169 uczestników.

Ilość dzieci w poszczególnych kategoriach wiekowych:  1-5 lat (50 m)– 42, 6-7 lat (100 m)– 43, 8-9 lat (200 m)– 34, 10-11 lat (400 m) – 40, 12‑13 lat (800 m)– 10.

Trasa będzie wykorzystana po raz pierwszy w 8 edycji ZiMNaRa w 2016 r.